skip navigation

Jordan Nitti

Defaultprofilepicsmall
2 · P/SS/OF

Ryan Conover

Defaultprofilepicsmall
4 · P/3B/OF

Anthony Ficarro

Defaultprofilepicsmall
7 · C/P/SS

Jack Wiegartner

Defaultprofilepicsmall
10 · P/1B/OF

Michael Snyder

Defaultprofilepicsmall
12 · 2B/OF

Christopher Nitti

Defaultprofilepicsmall
13 · C/1B/OF

Brett Harris

Defaultprofilepicsmall
15 · P/SS/OF

Patrick Luckie

Defaultprofilepicsmall
21 · P/3B/OF

Drew Fitzpatrick

Defaultprofilepicsmall
22 · P/1B/OF

Ryan Stromberg

Defaultprofilepicsmall
24 · C/1B/3B

Matt Lambert

Defaultprofilepicsmall
25 · P/1B/OF

Jack "Fish" Hardiman

Defaultprofilepicsmall
28 · P/SS/OF

Ryan Hardiman

Defaultprofilepicsmall
32 · 1B/3B/OF

Matt Marrazzo

Defaultprofilepicsmall
42 · P/2B/OF

Dino Ciccone

Defaultprofilepicsmall
55 · C/INF/OF

Aaron "Tiny" Woods

Defaultprofilepicsmall
88 · P/OF

Steve "Thunder" Harris

Defaultprofilepicsmall
·

Gary "YanksRule" Conover

Defaultprofilepicsmall
·

Dino Ciccone

Defaultprofilepicsmall
·

Steve Nitti

Defaultprofilepicsmall
·

Number Photo Name Pos.
2 Nophoto square Jordan Nitti P|SS|OF
4 Nophoto square Ryan Conover P|3B|OF
7 Nophoto square Anthony Ficarro C|P|SS
10 Nophoto square Jack Wiegartner P|1B|OF
12 Nophoto square Michael Snyder 2B|OF
13 Nophoto square Christopher Nitti C|1B|OF
15 Nophoto square Brett Harris P|SS|OF
21 Nophoto square Patrick Luckie P|3B|OF
22 Nophoto square Drew Fitzpatrick P|1B|OF
24 Nophoto square Ryan Stromberg C|1B|3B
25 Nophoto square Matt Lambert P|1B|OF
28 Nophoto square Jack "Fish" Hardiman P|SS|OF
32 Nophoto square Ryan Hardiman 1B|3B|OF
42 Nophoto square Matt Marrazzo P|2B|OF
55 Nophoto square Dino Ciccone C|INF|OF
88 Nophoto square Aaron "Tiny" Woods P|OF